آکادمی روزنامه نگاری

دانلود جزوه خبرنویسی

ﺧﺒﺮ و اﺻﻮل. ﺧﺒﺮ ﻧﻮﯾﺴﯽ … اﺷﮑﺎل ﺗﯿﺘﺮ. -. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﺧﺒﺮ. ي. -. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﺧﺒﺮﻧﻮﯾﺴﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ. ﻧﮕﺎري ﺳﺎﯾﺒﺮ. -. ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ. ﻫﺎيﺧﺒﺮي … اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣ. ﯽ … اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬـﻢ رﺳـﺎﻧﻪ … زﺑﺎن، ﻓﺮﻫﻨﮓ، اﻋﺘﻘﺎد و ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣـﯽ ….. ﺳﻮﺗﯿﺘﺮ. ): ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ. *(. ﯾﺎ. O(. …