آکادمی روزنامه نگاری

اصول و کليات خبر نويسي در روابط عمومي

اصول و کليات خبر نويسي در روابط عمومي   روابط عمومي ها با برخورداري از دانش تخصصي و پايبندي به اصول حرفه اي و اخلاقي ضمن شناخت مسئوليتها و جايگاه خويش ، نيازها و منافع متقابلي را با مطبوعات (رسانه ها) مطمح نظر قرار داده و با استفاده از راهکارهاي …