دانلود جزوه خبرنویسی

ﺧﺒﺮ و اﺻﻮل. ﺧﺒﺮ ﻧﻮﯾﺴﯽ … اﺷﮑﺎل ﺗﯿﺘﺮ. -. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﺧﺒﺮ. ي. -. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﺧﺒﺮﻧﻮﯾﺴﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ. ﻧﮕﺎري ﺳﺎﯾﺒﺮ. -. ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ. ﻫﺎيﺧﺒﺮي … اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣ. ﯽ … اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬـﻢ رﺳـﺎﻧﻪ … زﺑﺎن، ﻓﺮﻫﻨﮓ، اﻋﺘﻘﺎد و ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣـﯽ ….. ﺳﻮﺗﯿﺘﺮ. ): ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ. *(. ﯾﺎ. O(. در اﺑﺘﺪاي ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ. ﺷﻮد . در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮاي. اﺗﺼﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ و رﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﯽ آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﺟ…….   
دانلود خبرنويسي  در فرمت پی دی اف
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آکادمی روزنامه نگاری
آشنایی با تاریخچه روزنامه‌نگاری آنلاین

روزنامه شیکاگو تریبیون در سال ۱۹۹۲ اولین روزنامه آنلاینی بود که محتوای خود را به صورت الکترونیک ارائه کرد

آکادمی روزنامه نگاری
اصول و کلیات خبر نویسی در روابط عمومی

روابط عمومی بدلیل بهره گیری و استفاده از هنرهایی چون نویسندگی ،موسیقی ، طراحی ، خطاطی ، نقاشی و … همواره به عنوان یک فن ، هنر و دانش تخصصی شناخته شده است .

روزنامه نگاری - دکتر حسن ذوالفقاری
آکادمی روزنامه نگاری
آسیب شناسی زبان مطبوعات

مقدمه زبان مطبوعات امروز بر اثر عوامل مختلف دچار آسیب‌های جدی شده است که در لزوم رفع آن‌ها هیچ تردیدی نیست و البته این آسیب‌ها قابل کنترل و پیشگیری استت. این اشکالات عمدتاً ناشی از ناآگاهی و آموزش‌ندیدگی پدیدآورندگان متون مطبوعاتی و یا بی‌توجهی مسئولان نسبت به این موضوع است. …